Czwartek
20 czerwiec 2024


Imieniny:

Bogny, Rafaeli, Rafała
Czwartek

° °
Piątek
Sobota
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
LASY PAŃSTWOWE OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2024-03-22 06:47:38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
„Dzierżawa Stacji Paliw” wraz z infrastrukturą – Leśnictwo Bełda
 Nadleśnictwo Rajgród w Tamie
Tama 2
19-206 Rajgród
Tel. 862733310, fax 862733269
email:rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
www.rajgrod.bialystok.lasy.gov.pl/


NADLEŚNICTWO RAJGRÓD W TAMIE OGŁASZA TRZECI PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ STACJI PALIW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.  

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa Stacji Paliw wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 0,1303 ha, położonej w Nadleśnictwie Rajgród, leśnictwie Bełda oddział 13 k, obręb Woźnawieś, działka nr 13/7. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta nr LM1G/00008417/7. Zgodnie z treścią powyższej Księgi Wieczystej rodzajem użytku dla tej nieruchomości jest Bi- inne tereny zabudowane.

2. Teren, na którym położona jest ww. działka nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Do przetargu może przystąpić każdy, kto złoży swoją ofertę na formularzu ofertowym, zapozna się z warunkami przetargu, załącznikami do ogłoszenia oraz je zaakceptuje, za wyjątkiem osób i przedsiębiorców, z którymi w okresie 5 lat poprzedzających datę tego przetargu, Nadleśnictwo Rajgród rozwiązało umowę na dzierżawę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zaległości czynszowych lub naruszenia warunków umowy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa Rajgród w BNP Paribas nr konta 94 1600 1462 1019 5103 4000 0004 wadium w wysokości 1000,00 zł do godziny 9-tej do dnia 05.04.2024r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi który zaoferował najwyższą kwotę zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent nie podpisze umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego.

4. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejnych 10 lat na warunkach zawartych w projekcie umowy.

5. Kryterium wyboru oferty będzie wysokość stawki zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

6. Stawka minimalna czynszu w przetargu wynosi 1377,64 netto plus podatek vat za jeden miesiąc, od której należy zaproponować stawkę własną.

7. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa postanowi o przeprowadzeniu dodatkowego przetargu między oferentami ,którzy złożyli takie oferty, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin przetargu.

8. Z aktualnym stanem nieruchomości oraz lokalizacją można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 661 660 028.

9. Formularz ofertowy jest do pobrania w dziale administracyjnym Nadleśnictwa, pokój nr 1 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-rajgrod/wystąpienia-komunikaty-i-ogloszenia

10. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętych kopertach w terminie do 12.04.2024r. do godz. 1000 do Sekretariatu Nadleśnictwa Rajgród w Tamie pokój nr 11, Tama 2, 19-206 Rajgród.

11. Oferty dostarczone po terminie będą zwracane bez otwierania.

12. Forma składania ofert: w zaklejonych kopertach z opisem:

Imię i Nazwisko/Nazwa
„OFERTA NA DZIERŻAWĘ STACJI PALIW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ „-Leśnictwo BEŁDA
Nadleśnictwo Rajgród w Tamie
Tama 2
19-206 Rajgród

Koperty bez w/w danych będą traktowane jako nieprawidłowo złożone.

13.  Publiczne otwarcie ofert wyznaczono na dzień 12.04.2024 r. o godz. 1015 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród. W otwarciu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które złożą swoją ofertę.
Podczas otwarcia ofert Komisja odczyta z imienia i nazwiska - osoby lub z nazwy - firmy, które złożyły ofertę, oraz stawkę czynszu dzierżawy, którą zaproponował oferent.
O wynikach przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w późniejszym terminie.

14. Oferta powinna zawierać (zgodnie z Formularzem ofertowym)
- Imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania(siedziby), NIP/PESEL , telefon kontaktowy.
- zaoferowaną wysokość miesięcznej stawki netto czynszu dzierżawy,
- miejsce i datę sporządzenia oferty,
- czytelny podpis oferenta.

16. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponoszą oferenci. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kopert spowodowane przez pocztę lub innych doręczycieli przesyłki oraz informuje, iż koperty nie zaklejone, nie będą uczestniczyć w otwarciu ofert.

17. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Jolanta Piwko , pok. Nr 1(tel. 661 660 028 , 86 273 32 65)

18.  Oferent, którego oferta wygra przetarg zobowiązuje się do podpisania umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo.

19. Nadleśnictwo nie zapewnia dokumentacji wymaganej w celu uzyskania koncesji do sprzedaży paliw ciekłych.

20. Nadleśnictwo Rajgród zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn, a potencjalni uczestnicy nie będą mogli rościć żadnych praw z tego tytułu.
RODO;
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Rajgród Tama 2, 19-206 Rajgród, zwany dalej Administratorem, tel.: 86 273 33 10, e-mail: rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z odpowiednimi przepisami .
10. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


 Nadleśniczy
Jacek KoniecznyPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-34-239-176-54.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011